KLUB BIEGACZA W CHOCIANOWIE

REGULAMIN
Stowarzyszenia Zwykłego
Klub Biegacza "ZDYSZAAANI" Chocianów
im. Janusza "Kusego" Kusocińskiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie zwykłe, zwane w dalszej części regulaminu Stowarzyszeniem, będzie prowadziło swoją działalność pod nazwą Klub Biegacza "Zdyszaaani" Chocianów. Na swego patrona Stowarzyszenie obrało Janusza Kusocińskiego pseudonim "Kusy".

§ 2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Chocianów 59-140, ul. Odrodzenia 25/9. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Polkowicki.

§ 4.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, nie posiada osobowości prawnej, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 5.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.

Rozdział II
Cele działania

§ 6.
Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Promocja aktywnych form ruchu wśród lokalnej społeczności.
2. Promocja Miasta i Gminy Chocianów oraz Powiatu Polkowickiego.
3. Aktywna współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami na rzecz rozwoju bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
4. Współpraca z lokalnymi instytucjami o charakterze sportowym.
5. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
6. Organizowanie wyjazdów oraz udział w różnego rodzaju imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
7. Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz promocji aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.
8. Wspieranie najbardziej utalentowanych lokalnych zawodników w dalszym rozwoju sportowym.
9. Popularyzowanie wybitnych sportowców, trenerów i działaczy sportowych w środowisku lokalnym.

§ 7.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

§ 8.
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celami Stowarzyszenia.

§ 9.
Członkiem Stowarzyszenia staje się osoba, która:
1. Zostanie zarekomendowana przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Wyrazi wolę zostania członkiem Stowarzyszenia.
3. Oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się w pełni akceptować jego postanowienia.
4. Przedstawi pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwalą Rady Stowarzyszenia.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
2. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia przy realizacji jego celów.
2. Przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania ustalonych składek.

§ 12.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa.
2. Wykluczenia przez Radę Stowarzyszenia:
a) z powodu łamania regulaminu Stowarzyszenia,
b) z powodu nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
c) z powodu niepłacenia ustalonych składek członkowskich.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 14.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.

§ 15.
Członkowie Stowarzyszenia wybierają i odwołują, na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia: Prezesa Stowarzyszenia, który staje się Przedstawicielem Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Skarbnika Stowarzyszenia.

§ 16.
Prezes, Wiceprezes i Skarbnik tworzą trzyosobową Radę Stowarzyszenia, zwaną dalej Radą. Pracami Rady kieruje Prezes, a w przypadku nieobecności Prezesa Wiceprezes. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb. Kadencja Rady trwa cztery lata.

§ 17.
Rada Stowarzyszenia:
1. Przyjmuje i rozpatruje wszystkie wnioski członków stowarzyszenia.
2. Może przedstawić wnioski członków stowarzyszenia do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. Zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
4. Kieruje codzienną pracą Stowarzyszenia.
5. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
6. Przygotowuje roczny plan działania Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z rocznej działalności Stowarzyszenia.

§ 18.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia

§ 19.
Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.

§ 20.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 21.
Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 22.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 23.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 24.
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Radzie.

§ 25.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.01.2015r.

POWRÓT